close

We use cookies and other similar technologies to make our website better meet your expectations. If you do not agree to the use of cookies, you can block them at any time using the settings of your web browser. Detailed information can be found on the privacy policy page.

top background image
top background image

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Oświadczenie
w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z realizacją usług firmy Miniforge Miniatures Adam Sadowski,
prowadzący Sklep internetowy Miniforge Miniatures.                  

          Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i art. 7 oraz art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych Administratorowi danych  Miniforge Miniatures Adam Sadowski, prowadzący Sklep internetowy Miniforge Miniatures w zakresie:     
1. kontaktów za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne) w celach realizacji usług oraz przedstawienia informacji handlowo-marketingowych,
2. kontaktów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w oparciu o zapis ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celach przedstawienia informacji handlowo marketingowych oraz realizacji usług,
3. przetwarzania i zamieszczania mojego wizerunku utrwalonego podczas korzystania z usług firmy Miniforge Miniatures Adam Sadowski, prowadzący Sklep internetowy Miniforge Miniatures, w szczególności na wykonanie i   przetwarzanie moich zdjęć i  nagrań  wideo  oraz  ich udostępnianie w celach handlowych i marketingowych na stronie internetowej i innych portalach społecznościowych, ulotkach oraz innych materiałach reklamowych, w celach komercyjnych firmy Miniforge Miniatures Adam Sadowski, prowadzący Sklep internetowy Miniforge Miniatures oraz innych jej projektów.                  
4.   Wycofanie zgody na wykorzystanie wizerunku ma skutek od daty anulowania zgody.  
      Usunięcie wizerunku z materiałów komercyjnych i reklamowych firmy narażałoby ją na
      dodatkowe koszty związane z tworzeniem nowych materiałów lub ich zmianą podczas
      kampanii reklamowych.

Oświadczam, że jest mi wiadomym, iż posiadam  prawo do:
1) żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
a) dostępu do moich danych osobowych;
b) sprostowania moich danych osobowych;
c) usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,  
1) wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
a) na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
b) do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym.
1) przenoszenia moich danych osobowych,
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
3) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Ponadto oświadczam ,że:
a) zostałem /am poinformowany/a, iż powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w
    każdym momencie odwołana poprzez oświadczenie pisemne złożone w siedzibie
    Administratora danych osobowych firmy Miniforge Miniatures Adam Sadowski,    
    prowadzący Sklep internetowy Miniforge Miniatures lub elektronicznie na adres
    e-mail: studio@miniforgeminiatures.com
b) zostałem/am poinformowany/a, iż szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania    
    moich danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.  

Zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zamieszczonymi w polityce prywatności.